KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ÇALIŞKANEL OTOMOTİV
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Çalışkanel Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Çalışkanel Oto” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Çalışkanel Oto ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

*Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, nüfus cüzdanı, ehliyet, TCKN, vergi kimlik numarası

*İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh,

*Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası;

*Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları;

*Müşteri Takip Bilgileriniz: Müşteri numarası, müşteri işlem bilgileri;

*Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; Ses, görüşme ve kamera kayıtları,

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Çalışkanel Oto ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

*Mobil parça onarımı kapsamında müşteri bilgilerinin alınması,

*Randevu, talep ve şikâyet sürecinin yürütülmesi,

*Pazarlama faaliyeti ile ilgili müşterilerin bilgilendirilmesi,

*İkame araç sürecinin yürütülmesi,

*Mobil Parça ihbarı sürecinin yürütülmesi,

*Mobil PRKD faturalama süreci,

*Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması süreci,

*Hasar tespiti ve onarımı sürecinin yürütülmesi,

*Hasar dosyası onay sürecinin yürütülmesi,

*Üçüncü parti şirketlerden almış olduğumuz yazılım hizmeti sürecinin yürütülmesi,

*Raporlama sürecinin yürütülmesi,

*Misafir kablosuz internet ağının sağlanması,

*Tedarik sürecinin yürütülmesi,

*Sözleşme sürecinin yürütülmesi süreci,

*Sigorta eksperlerinin yürütülmesi süreci,

*Sigorta şirketleri ile filo şirketlerine verilen teklif süreci,

*Acente görüşmelerinin yürütülmesi,

*Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) bağlantılarının yürütülmesi süreci,

*Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

*Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; yurtiçindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, tedarikçilerimize ve destek hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

*Açık rızanızın bulunması,

*Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

*Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

*Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

*İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

* Açık rızanızın bulunması,

* Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

* Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

*Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

*Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Akpınar Mah. Sanayi Cad. No:398/C Osmangazi/BURSA adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@caliskanel.com adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

× Whatsapp İletişim